01

СТРАТЕГИЧЕСКИ

ЕКОЛОГИЧНИ

КОНСУЛТАЦИИ

АДРЕС

София, България ЕС

EMAIL

Телефон

01

Индивидуалният път на компаниите към общата цел за ниски въглеродни емисии

Пред настъпващата климатична криза всеки сектор от обществото ще изиграе важна роля, както за адаптация, така и за намаляване на въглеродния си отпечатък. Частните компании са ключови с преминаването си към по-устойчиви и екологични практики, най-напред с намаляването на емисиите си.

Парижкото споразумение и Европейският зелен пакт поставиха конкретни цели в прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика. Фокусът в момента се измества крачка назад към конкретните мерки, които следва да се планират на всеки етап и тяхното спазване.

Очакват се нови регулаторни насоки, които да увеличат очакванията за изпълнение на ангажиментите.

Освен това, натискът ще продължи да нараства и от страна на инвеститорите, които са поставили свои собствени цели за нетни нулеви емисии.

Компаниите без съмнение се сблъскват със значителни предизвикателства в постигането на своите цели за декарбонизация и това изисква трансформация в различни аспекти от тяхната дейност. Ефективните практики за управление и бенчмаркове за производителност варират в зависимост от индустрията и изискват значително включване на лидерите, особено тези с високи емисии попадащи в обхват 3.

Въпреки съпротивата в някои кръгове, влиянието от страна на потребителите, инвеститорите и регулаторите нараства и компаниите рискуват да бъдат изоставени, ако не предприемат действия веднага.

Платформи като Science Based Target Initiative (SBTi)* са ярък пример за нуждата от подкрепа при поставяне на конкретни цели в цялостния план за намаляване на въглероден отпечатък.

SBTi насърчават компании, загрижени за климатичната криза, да си поставят реалистични цели за намаляване на въглеродния им отпечатък. За тях има създадени улеснени процедури за изготвяне на план, поставяне на конкретните цели и отчитане на прогреса във времето.

От Wind of Change работим главно в подкрепа на малките и средни компании и можем да съдействаме и за участието им в тази инициатива. Експертизата, на която поставяме фокус в работата си с компании, акцентира следните фундаменти: обучение за изменението на климата, инвентаризация на парниковите емисии, инженерни решения и трансформационни стратегии.

Нашата работа покрива трите обхвата:

  • Обхват 1: директно използвана енергия
  • Обхват 2: непряко използвана енергия (електричество)
  • Обхват 3: непреки емисии (често представляват над 75% от емисиите на компанията).

Защо все пак е нужно компаниите да предприемат спешни и неотложни действия, започвайки от изчисляване на собствения си въглероден отпечатък? Ето 5 от най-важните причини: 

  • Очаквано засилване на регулаторните изисквания
  • По-бърза адаптация към променящия се климат и минимизиране на бъдещи рискове
  • Подобрен имидж и възможност за привличане на мотивирани хора
  • Повишена конкурентоспособност чрез природосъобразни иновации
  • Оценка на уязвимостта към цените на фосилните горива и въглероден данък

Намаляването на парниковите газове в съответствие с климатичната наука е критично преимущество, както за планетата, така и за компаниите. Навременното поставяне на цели, базирани на науката, е разумно от бизнес гледна точка – това гарантира устойчивост на растежа в бъдеще, спестява пари, осигурява стабилност срещу регулации, повишава доверието на инвеститорите, насърчава иновациите и конкурентоспособността. По този начин компанията демонстрира конкретни ангажименти към околната среда и климата пред все по-осъзнатите потребители.

*Science Based Target initiative (SBTi) е платформа за верификация на плановете и целите за намаляване на емисии на парникови газове от страна на частния бизнес. Тя е резултат от колаборация между Проекта за деклариране на въглерод (Carbon Disclosure Project), Световния пакт на ООН „Глобален договор“ (United Nations Global Compact), Института за световни ресурси (World Resources Institute), Световния фонд за природата (WWF) и Коалицията за бизнес (We Mean Business Coalition).