01

СТРАТЕГИЧЕСКИ

ЕКОЛОГИЧНИ

КОНСУЛТАЦИИ

АДРЕС

София, България ЕС

EMAIL

Телефон

01

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 „КЛИМАТИЧНА ФРЕСКА”

I. Общи разпоредби
 1. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да се регистрирате за участие в Играта на „Уинд Ъф Чейндж” АД –  „Климатична Фреска”.

 2. Настоящите Общи условия представляват Договор между Вас и „Уинд Ъф Чейндж” АД и имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като участник в Играта „Климатична Фреска” и „Уинд Ъф Чейндж” АД, в качеството на Организатор.

 3. Чрез регистрацията за участие в Играта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

 4.  В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте.
II. Основни понятия
 1.  По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
  • „ИГРА“ се отнася за „Климатична Фреска”.
  • „ОРГАНИЗАТОР“ означава „Уинд Ъф Чейндж” АД, дружество, което организира играта „Климатична Фреска”.
  • „УЧАСТНИК“ е всяко физическо или юридическо лице, което се регистрира за участие в Играта, организирана от „Уинд Ъф Чейндж” АД.
  • СТРАНИЦА НА ИГРАТА е страницата на домейна https://wind-of-change.eu/climate-fresk/ , която се отнася до Играта и която съдържа информация за правилата и начина на игра.
  • СТРАНИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ е страницата на домейна https://plentix.co/promoter/wind-of-change/205/, която съдържа информация за регистрация и  условия на плащане.
III. Регистрация
 1.  Регистрацията и закупуването на билети за участие в Играта се извършва чрез специално организирано събитие на Facebook страницата на Организатора, като линк ще препраща към  страницата за регистрация, където ще откриете указания за регистрация  и условия за плащане.

 2.  Участникът се регистрира за Играта чрез регистрационна форма през посочения по-горе линк.

 3.  С регистрацията за участие в Играта, Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите,  посочени по-долу в настоящите Общи условия, както и в декларацията за поверителност.
   
 4.  Регистрацията на Участник е успешно завършена, когато получи имейл с потвърждение, и/или билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Отговорност на Участника е да предостави валиден имейл адрес, до който има достъп, или участниците, които регистрирате. 

 5.  Организаторът си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

 6.  Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на Играта са имейл съобщения до участниците. По този начин ще бъдат изпращани указания във връзка с участието в Играта, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането ѝ, както и допитвания за обратна връзка. 

 7.  Организаторът си запазва правото да променя датата, часа и мястото на Играта, като своевременно ще публикува за това съобщение на страницата на събитието на сайта на играта. Ще бъдат положени разумни усилия Участниците да бъдат уведомени  по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали, като при невъзможност за присъствие за следващата дата, платените суми ще бъдат възстановявани.

 8.  В случаите когато регистрацията за Играта е поименна, същата не може да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието.
IV. Плащания, отказ и възстановяване на такси
 1.  Плащанията за събитията се извършват на страницата, посочена в раздел III. т.1. по един от указаните начини. 

 2.  Налични са указания за групови отстъпки от цената на билета, възможностите и правилата за отмяна и възстановяване на платени суми. 

 3.  Организаторът може да възстанови заплатени такси при отказ, заявен писмено по имейл на hello@wind-of-change.eu, не по-късно от 2 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие. 
V. Авторски права
 1.  Всички права, свързани с провеждането на  Играта се притежават от Седрик Рингенбах, създател и собственик на лиценза. С тях може да се запознаете тук .

 2.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила, а нерегламентираното им използване от трети лица – в т.ч. но не само участници – представлява закононарушение и води до съответната гражданска, административна или наказателна отговорност.

 3.  Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителя на авторското и/или лицензионно право върху Играта. Участник има право да използва тези материали само за лично ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.
VI. Лични данни и поверителност
 1.  Организаторът следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.

 2.  Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

 3.  По време на Играта фотографи ще правят снимки и видео записи, които впоследствие ще се използват при отразяването на Играта в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите ѝ издания.
   
 4.  С приемането на настоящите Общи Условия всеки участник предоставя на Организатора правото да прави снимки и да записва видео клипове по време на Играта.

 5.  С приемането на настоящите условия Участникът се съгласява тези изображения и видео кадри да бъдат използвани по преценка на Организатора за всякакви рекламни и промоционални дейности на Играта.

 6.  Ако Участник не желае да бъдете сниман, следва да дадете изричното си изявление, че не желаете снимки или видео материали, с неговия образ, да бъдат използвани по посочения по-горе начин.
VII. Промени
 1. Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи Условия по всяко време, като своевременно ги публикува.

 2.  За всички неуредени с настоящите Общи Условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 3. Настоящите Общи Условия влизат в сила считано от 30.03.2022 г.